Guotai Wang, Yitao Zhang, Xingguang Geng, Xiaoxiao Kang, Jun Zhang, Haiying Zhang, Miaoran Wang, Xujie Wang and Qiuyan Li: A method for assessing human health status based on pulse waves (JNCA) 

  Volume 24, Number 7, 1561-1579, 2023
A method for assessing human health status based on pulse waves

Guotai Wang, Yitao Zhang, Xingguang Geng, Xiaoxiao Kang, Jun Zhang, Haiying Zhang, Miaoran Wang, Xujie Wang and Qiuyan Li
 Download   ONLINE SUBSCRIPTION (Library Only)
PDF
  PDF
  Open Access (Free)
Html
  HTML
         
         
 For author        
   Copyright © 2023 Yokohama Publishers