Yanni Guo and Weixia WangFThe scaled and generalized splitting algorithms for the minimization problem of the sum of finite convex functions (JNCA) 

  Volume 24, Number 1, 101-117, 2023

The scaled and generalized splitting algorithms for the minimization problem of the sum of finite convex functions

Yanni Guo and Weixia Wan
 Download   ONLINE SUBSCRIPTION (Library Only)
PDF
  PDF
  Open Access (Free)
Html
  HTML
         
         
 For author        
   Copyright © 2023 Yokohama Publishers